Leaked OS 10.3.1.2726 cho tất cả các thiết bị BB10 [Autoloader – Blitz]

0
441

os-10-3-11

Vừa hôm qua chúng ta thấy thông tin phiên bản OS 10.3.1.2726 này được chứng nhận cho BlackBerry Leap, thì hôm nay nó đã được rò rỉ cho tất cả các thiết bị BB10 hiện hành. Đây có thể cũng sẽ là phiên bản được phát hành chính thức, vì đã có link tải trực tiếp từ server của BlackBerry.

Thông tin về phiên bản OS này:

 • OS Version: 10.3.1.2726
 • Radio Version: 10.3.2.2727
 • Software Release: 10.3.1.1877

Blitz for all Devices: Tải 1 file này về và dùng Sachesi v2.0 cài đặt cho bất kỳ thiết bị BB10 nào cũng được (không bị mất dữ liệu – như update qua OTA)

Autoloader: (cần backup dữ liệu trước khi cài đặt)

Những apps mới hơn so với 2582

Live Links:

 • Blackberry Passport (QC8974)

Debrick [1819 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…4.desktop-10.3.1.2726-nto+armle-v7+signed.bar

Core OS [322 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…id_qc8974-10.3.1.2726-nto+armle-v7+signed.bar

Radio [33 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…8974.wtr2-10.3.1.2727-nto+armle-v7+signed.bar

 • Blackberry Z10 (STL 100-1)

Debrick [1790 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…i.desktop-10.3.1.2726-nto+armle-v7+signed.bar

Core OS [293 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…ctory_sfi-10.3.1.2726-nto+armle-v7+signed.bar

Radio [26 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…d8a/m5730-10.3.1.2727-nto+armle-v7+signed.bar

 • Blackberry Z10 Z30 Q5 Q10 CLASSIC LEAP (QC8960)

Debrick [1820 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…i.desktop-10.3.1.2726-nto+armle-v7+signed.bar

Core OS [322 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…ctory_sfi-10.3.1.2726-nto+armle-v7+signed.bar

 • Blackberry Z3 (QC8960_8x30 Hybrid)

Debrick [1819 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…0.desktop-10.3.1.2726-nto+armle-v7+signed.bar

Core OS [321 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…id_qc8x30-10.3.1.2726-nto+armle-v7+signed.bar

 • Blackberry Z10 Verizon (QC8960)

Debrick [1824 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…i.desktop-10.3.1.2726-nto+armle-v7+signed.bar

Core OS [322 MB]:
http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…rizon_sfi-10.3.1.2726-nto+armle-v7+signed.bar

 • Radios for Leap, Z3, Z10, Z30, Classic, Q5 and Q10 Z3 (Jakarta) + Cafe Radio – [27 MB]

http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…8930.wtr5-10.3.1.2727-nto+armle-v7+signed.bar

 • Z10 (STL 100-2/3/4) and Porsche P9982 Radio – [22 MB]

http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…8a/qc8960-10.3.1.2727-nto+armle-v7+signed.bar

 • Z10 (STL 100-4) Verizon Radio – [22 MB]

http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…960.omadm-10.3.1.2727-nto+armle-v7+signed.bar

 • Z30, Leap and Classic Radio – [50 MB]

http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…8960.wtr5-10.3.1.2727-nto+armle-v7+signed.bar

 • Q5, Q10 and Khan Radio – [27MB]

http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/…c8960.wtr-10.3.1.2727-nto+armle-v7+signed.bar