Phiên bản OS 10.3.2.2252 được PTCRB chứng nhận cho BlackBerry Passport

0
540

ptcrb-2252

Hôm qua, một phiên bản OS 10.3.2 nữa đã được PTCRB chứng nhận để sử dụng cho BlackBerry Passport. Đó là phiên bản OS 10.3.2.2252 cùng với Radio 10.3.2.2253, SR 10.3.2.2168. Tuy nhiên có một điều lạ là PTCRB lại chứng nhận các phiên bản OS mới trước, cũ sau. Ta có thể thấy phiên bản OS 10.3.2.2381 đã được PTCRB chứng nhận cho BlackBerry Passport từ hôm 07/07/2015, và đến 09/07 thì chứng nhận cho bản OS 2339, còn bây giờ lại là bản cũ hơn nữa, bản 2252.